Home » Reisvoorwaarden Milorho Travel

REISVOORWAARDEN MILORHO TRAVEL

Artikel 1. Totstandkoming van de reisovereenkomst

 • De reisovereenkomst komt tot stand zodra de reiziger het aanbod van de reisorganisator accepteert. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, danwel via bemiddeling van een door Milorho aangesteld boekingskantoor plaatsvinden. De reiziger ontvangt na totstandkoming van de reisovereenkomst zo spoedig mogelijk een schriftelijke bevestiging hiervan.
 • Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. De herroeping dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 16 kantooruren na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen.
 • Kennelijke fouten of vergissingen binden de reisorganisator niet. Dit betreft fouten of vergissingen die vanuit de optiek van de gemiddelde reiziger als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
 • Informatiemateriaal, uitgegeven door derden, valt niet onder de verantwoordelijkheid van de reisorganisator.
 • De reiziger verstrekt de reisorganisator tijdig, doch uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst, alle relevante gegevens van hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
 • De persoon die namens anderen een reisovereenkomst afsluit is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. Hij / zij is tevens verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de overige reizigers die van belang zijn voor de goede uitvoering van de reis bij boeking kenbaar te maken (leeftijd, handicap, dieet enz.). Alle correspondentie en betalingsverkeer verloopt uitsluitend via de reisorganisator.
 • Met voorkeuren en preferenties kan rekening worden gehouden; er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.
 • De dagen van vertrek en aankomst worden als hele dagen in de reisschema’s vermeld, ongeacht de vertrek- en aankomsttijden.

 

Artikel 2. Betaling

 • Bij het totstandkomen van de reisovereenkomst dient de reiziger een aanbetaling van 20% van de reissom te betalen. Indien van toepassing, dienen de verschuldigde premies voor de Annuleringsverzekering eveneens op dat moment te worden voldaan.
 • Het restant van de reissom moet uiterlijk acht weken voor de aanvangsdatum van de reis worden voldaan. Indien de boeking binnen acht weken voor vertrek plaatsvindt, dient het gehele bedrag te worden aanbetaald.
 • In sommige gevallen kunnen er afwijkende betalingsvoorwaarden gelden voor een reis of een reisonderdeel. Dit zal in voorkomend geval direct, doch uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan de reiziger kenbaar worden gemaakt.
 • Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Wanneer, nadat hij door de reisorganisator hierop is gewezen, betaling alsnog uitblijft, heeft de reisorganisatie het recht om de reis te annuleren en de daaruit voortvloeiende annuleringskosten (artikel 6) aan de reiziger in rekening te brengen.

 

Artikel 3. Reissom

 • De reissom geldt per persoon, tenzij anders vermeld.
 • De hoogte van de gepubliceerde of geoffreerde reissommen is gebaseerd op prijzen, wisselkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen, zoals die bij de reisorganisator bekend waren op het moment van publicatie/ offerte. De reisorganisator behoudt zich het recht voor om tot 20 dagen voor de dag van vertrek, de reissom te verhogen als gevolg van verhogingen van de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), verschuldigde belastingen, heffingen en toepasselijke kosten.
 • De reisorganisator zal de verhoging verklaren en berekenen voor de reiziger. Bedoelde wijzigingen kunnen ook aanleiding geven tot het verlagen van de reissom.
 • In afwijking van het bepaalde in artikel 3.2 zal de reisorganisatie, na ontvangst van tijdige betaling van de gehele reissom binnen acht weken voor de dag van vertrek, de reissom daarna niet meer aanpassen, behalve wanneer de verhogingen van verschuldigde belastingen, heffingen of vervoerskosten naar het oordeel van de branche-organisatie ANVR en Consumentenbond dusdanig extreem zijn, dat branchebreed deze verhoging tot 20 dagen voor de dag van vertrek mag worden doorbelast. In voorkomend geval zal de reisorganisatie de termijn van uiterlijk 20 dagen voor vertrek hanteren.
 • De reiziger heeft het recht de in de artikelen 3.2 en 3.3 vermelde verhoging af te wijzen, mits deze verhoging meer dan 5% van de totale, oorspronkelijke reissom De reisorganisator dient de verhoging direct kenbaar te maken aan de reiziger, die de verhoging in voorgenoemd geval kan afwijzen binnen 3 werkdagen.
 • Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft Milorho Travel tot uiterlijk 7 werkdagen na ontvangst door de reiziger van de reissomverhoging, het recht de overeenkomst op te zeggen. Alsdan heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden. (Artikel 7 is daarbij niet van toepassing).
 • Indien van één of meerdere onderdelen van de reis geen gebruik wordt gemaakt, vindt geen restitutie van de niet-genoten onderdelen plaats.

 

Artikel 4. Reisdocumenten en reisbescheiden

 • De reisorganisator zal bij boeking algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie verstrekken betreffende paspoorten, visa en adviezen over gezondheidszaken. De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en zal tevens zelf controleren of de informatie ten tijde van vertrek nog steeds relevant is.
 • Indien de reisdocumenten van de reiziger niet in orde zijn of geheel niet aanwezig zijn, zullen alle daaraan verbonden gevolgen en/of kosten voor rekening van de reiziger zijn.
 • De reiziger dient bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van de benodigde geldige documenten alsmede eventuele bewijzen van verplichte inentingen of vaccinaties.
 • De reisbescheiden zoals tickets en vouchers zullen tussen veertien en tien dagen voor vertrek aan de reiziger worden toegezonden c.q. overhandigd. Indien de reiziger de noodzakelijke reisbescheiden niet tijdig heeft ontvangen, dient hij dit uiterlijk vijf dagen voor vertrek aan de reisorganisator te melden.
 • De reisorganisatie zal de reiziger informatie verstrekken over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een resiverzekering.

 

Artikel 5. Wijzigingen door reiziger

 • Een wijziging van de reisovereenkomst door de reiziger, die geen annulering is, kan indien de uitvoerende partij hieraan kan / wil meewerken, geschieden tot 28 dagen voor vertrek. De wijzigingskosten bedragen € 45, – per wijziging (per boeking), vermeerderd met eventuele extra communicatiekosten en indien van toepassing met de meerprijs van de reis of onder aftrek van de reeds betaalde gelden.
 • Bij afwijzing van een verzoek tot wijziging zal dit onder vermelding van reden aan de reiziger worden medegedeeld. De reiziger kan dan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren onder de van toepassing zijnde voorwaarden van artikel 6.
 • Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een annulering waarop artikel 6 van toepassing is.

 

Artikel 6. Annulering door de reiziger

 • Het verbreken van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk te geschieden en kan alleen worden doorgegeven binnen de kantooruren van Milorho Travel. De datum van de poststempel c.q. de datum van emailontvangst door Milorho dient als meldingsdatum van de annulering. Annulering buiten kantooruren wordt geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd:
  • tot 56 dagen voor vertrek: 25% van de reissom;
  • vanaf 56 dagen tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom;
  • vanaf 28 dagen tot 14 dagen voor vertrek: 75% van de reissom;
  • vanaf 14 dagen tot en met de dag van vertrek: 100% van de reissom;
 • U kunt uw risico’s afdekken door een annuleringskostenverzekering af te sluiten. In sommige gevallen kunnen de annuleringskosten afwijken van de hier boven genoemde percentages.
 • Indien het vervoer per lijndienst wordt uitgevoerd of bijzondere diensten zoals autohuur of nationale parken worden aangeboden, kunnen hiervoor afwijkende annuleringsbepalingen gelden. Eventueel van toepassing zijnde afwijkende annuleringskosten worden uiterlijk bij het aangaan van de reisovereenkomst aan de reiziger kenbaar gemaakt.
 • Indien een reiziger niet deel kan nemen aan een reis en hij geen aanspraak kan maken op vergoeding door een annuleringskostenverzekering, kan een andere geschikte persoon zijn plaats innemen onder de volgende voorwaarden:
  • dat de bij de uitvoering betrokken dienstverleners akkoord gaan met de in-de-plaats-stelling;
  • dat het verzoek uiterlijk 7 dagen vóór vertrek wordt ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden;
  • dat de nieuwe reiziger voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden;
  • dat van de nieuwe reiziger een schriftelijke verklaring wordt ontvangen dat deze heeft kennisgenomen van het reisprogramma, de door de reisorganisator verstrekte informatie en de algemene voorwaarden;
 • De aanmelder, de reiziger en de voor de reiziger in-de-plaats-gestelde persoon zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor betaling van de op het moment van de in-de-plaats- stelling ten name van de reiziger openstaande factuur, de in artikel 5.1 genoemde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten van de vervanging.
 • In geval van een deelannulering door een reiziger uit een reisgezelschap dat gezamenlijk een accommodatie of safaribusje deelt, is de annulerende reiziger annuleringskosten verschuldigd waarbij voor het resterende reisgezelschap de reissom wordt gewijzigd in de voor de nieuwe groepsgrootte geldende reissom per persoon in dezelfde accommodatie en voor dezelfde diensten.
 • Voor de betaling van de gewijzigde reissom gelden de normale betalingsregels van artikel 2.
 • Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom(men) zal het totaal van de reissommen van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven.
 • Reizen, waarvoor een dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds Reizen geldt, kunnen vanaf 30 dagen voor vertrek kosteloos geannuleerd worden.

 

Artikel 7. Opzegging door de reisorganisator

 • De reisorganisator heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Lokale omstandigheden in de bijzondere bestemmingen die de reisorganisator aanbiedt, kunnen dit met zich meebrengen. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 • Een op de overeenkomst betrekking hebbende dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds Reizen is een gewichtige
  • Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
  • Indien de oorzaak van de opzegging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reisorganisator.
  • Indien de oorzaak van de opzegging aan geen der partijen kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.
 • Indien de reisorganisatie door de opzegging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

 

Artikel 8. Wijzigingen door de reisorganisator

 • De reisorganisator heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden zoals omschreven in artikel 7.
  • Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft, kan de reiziger de wijziging(en) afwijzen.
  • Als de wijziging één of meer niet-wezenlijke punten betreft, kan de reiziger de wijziging alleen afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
  • Als de reisorganisatie door de opzegging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.
 • Bij wijziging van de reis wegens gewichtige redenen heeft de reiziger recht op een alternatieve, gelijkwaardig aanbod.
 • De reisorganisator moet de reiziger binnen twee werkdagen nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden, een wijzigingsvoorstel in de vorm van een alternatief aanbod voorleggen. Deze verplichting vervalt, als de oorzaak van de wijziging aan de reiziger is toe te schrijven.
 • De reiziger dient binnen drie werkdagen na ontvangst van het bericht van wijziging aan de reisorganisator mede te delen of hij van het alternatieve aanbod gebruik maakt dan wel het alternatieve aanbod wenst af te wijzen.
 • Indien de reiziger de wijziging afwijst, heeft Milorho Travel tot uiterlijk 3 werkdagen na ontvangst van de afwijzing door de reiziger, het recht de overeenkomst op te zeggen.
 • Alsdan heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden, of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan.
 • Indien de oorzaak van de wijziging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van de reisorganisator.
 • Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
 • Indien de oorzaak van de wijziging aan geen der partijen kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.
 • In het geval van overmacht heeft de reisorganisator het recht de reis te annuleren en/of te wijzigen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden., zoals politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, etc…

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid van de reisorganisator

 • De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan de reisorganisator of haar plaatselijke dienstverlener is toe te rekenen: Dit geldt ingeval de tekortkoming is toe te rekenen aan de reiziger, is toe te rekenen aan een derde en niet kon worden voorzien, is te wijten aan een omstandigheid die de reisorganisator of diens dienstverlener met inachtneming van alle zorgvuldigheid niet kon voorzien of voorkomen, of de tekortkoming is te wijten aan overmacht. Onder een goede uitvoering van de reisovereenkomst wordt verstaan de verwachtingen die de reiziger in redelijkheid kon hebben op grond van de publicaties van de reisorganisator, rekening houdend met feiten en algemene bekendheid.
 • Wanneer de reisorganisator aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade, zal zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de ter zake geldende internationale verdragen. Hij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering.
 • In geval de reisorganisator aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal één maal de De aansprakelijkheid van de reisorganisator is in alle gevallen beperkt c.q. uitgesloten in overeenstemming met de ter zake geldende internationale verdragen en is, behoudens in geval van dood of letsel van de reiziger, steeds beperkt tot maximaal driemaal de reissom.
 • De uitsluiting en/of beperkte aansprakelijkheid geldt ook voor werknemers van de reisorganisator, de betrokken dienstverleners en het boekingskantoor, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

 

Artikel 10. Verplichting van de reiziger

 • De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis van de reisorganisator op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze naleving.
 • Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. Dit kan zijn bij het plaatselijke kantoor van de luchtvaartmaatschappij of bij de agent van de reisorganisator.
 • De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reisorganisatie indien deze omstandigheid de reisorganisatie is toe te rekenen. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken.
 • Indien de omstandigheid de reiziger is toe te rekenen is de reisorganisatie slechts verplicht tot het verlenen van hulp en bijstand voorzover dat redelijkerwijs van hem verlangd kan worden. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.
 • Indien de omstandigheid noch aan de reiziger noch aan de reisorganisatie is toe te rekenen, draagt ieder zijn schade waarbij de reisorganisatie extra menskracht inzet en de reiziger de eventuele kosten voor onder andere extra verblijf- en repatriëringskosten voor zijn rekening dient te nemen.
 • De verplichting van de reisorganisator om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reis- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S.-centrale. De reiziger is om die reden verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die worden gedekt door de gangbare reis- en ongevallen en bagageverzekering. De reiziger dient de reisorganisator te vrijwaren voor de consequenties en schade, die het gevolg zijn van het feit dat de reiziger geen adequate reis- en ongevallen en bagageverzekering heeft afgesloten.

 

Artikel 11. Klachten

 • Eventuele klachten die het niveau van een enkele op – of aanmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden ingediend bij de plaatselijke vertegenwoordiger van de reisorganisator en indien van toepassing, voor zover mogelijk bij de betrokken dienstverlener. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, dient de reiziger onverwijld contact op te nemen met de reisorganisator, opdat deze zo mogelijk een passende oplossing kan bieden. De communicatiekosten worden door de reisorganisator vergoed.
 • Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kan de reiziger uiterlijk binnen een maand na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk en met redenen omkleed, indienen. In geval de reis geen doorgang heeft gevonden, gaat de termijn van een maand in bij kennisname van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, uiterlijk op de dag van de oorspronkelijke vertrekdatum.
 • Op de reisovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
 • Alle vorderingsrechten vervallen één jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).
Neem contact op

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder. Vul onderstaande gegevens in dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Begin met typen en druk Enter om te zoeken